• Gratis levering in België vanaf €70

  Algemene voorwaarden

  Placeholder

  Algemene voorwaarden

  Ondernemingsgegevens


  Fleur Hermans

  Rand

  Statielei 26, 2640 Mortsel

  [email protected]
  033346322
  0726 516 934

  BE0726 516 934


  Artikel 1: Algemene bepalingen


  De e-commerce website van Rand, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Mortsel Statielei 26, BTW BE 0726 516 934, (hierna 'Rand') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

   
  Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Rand moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Rand aanvaard zijn.


  Artikel 2: Prijs


  Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

   

  Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.


  De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

   

  Artikel 3: Aanbod


  Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Rand niet. Rand is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Rand is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


  Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.


  Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Rand. Rand kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


  Artikel 4: Online aankopen

   

  Om een ​​product te kopen, moet je het eerst aan je winkelwagen toevoegen. Nadat u uw
  gewenste producten aan uw winkelwagen heeft toegevoegd, moet u uw contact- en factuurgegevens invoeren. Vervolgens moet u uw verzendmethode bevestigen. Op dit moment zijn alle verzendingen gratis. Vervolgens moet u ons alle nodige gegevens verstrekken voor de betaling van de producten. Zodra u uw bestelling heeft voltooid, wordt uw aankoop bevestigd. De koopovereenkomst kan worden gesloten in de taal van de website waar u uw aankoop doet.

   

  Om een producte te kopen voegt de klant het eerst toe aan zijn/haar winkelwagen. Waneer de geweste producten allemaal toegevoegd zijn, moet de klant zijn/haar contact- en factuurgegevens invoeren. Vervolgens moet de klant een verzendmethode kiezen. Verzendingen onder vijftig euro worden bij het aankooptotaal geteld, deze kosten zijn voor de klant. Verzendingen boven vijftig euro zijn gratis. Zodra de bestelling is voltooid, wordt de aankoop bevestigd. De koopovereenkomst kan worden gesloten in de taal van de website waar de klant zijn/haar aankoop doet.


  De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

  • via bankkaart
  • via overschrijving op rekeningnummer BE15736056169330

  Rand is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

   

  Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

   

  Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.

   

  De leveringskosten worden apart vermeld voor de bestelling geplaatst wordt.

   

  Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling.

   

  Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Rand.

   

  Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Rand was geboden.

   

  Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

  De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Rand.

  De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Rand te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

   

  Artikel 7: Herroepingsrecht

   

  De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Rand.

   

  De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

   

  De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.";

   

  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant [Rand, Statielei 26 te 2640 Mortsel; tel: 03 334 63 22; mail: [email protected]] via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

   

  Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

   

  De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Rand heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Rand te Mortsel Statielei 26. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

   

  De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

   

  De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Rand zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

   

  Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

   

  Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Rand alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Rand op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Rand wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

   

  Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Rand geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

   

  Rand betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

   

  De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (bijvoorbeeld: ondergoed, badgoed, kousen en dergelijke meer).

   

  Artikel 8: Garantie

   

  Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.


  Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


  Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Rand klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Rand.


  Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Rand zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

   

  De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


  Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

   

  Artikel 9: Klantendienst


  De klantendienst van Rand is bereikbaar op het telefoonnummer +323 334 63 22, via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres Statielei 26, 2640 Mortsel. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

   

  Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


  Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Rand beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


  Onverminderd het voorgaande behoudt Rand zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

   

  Artikel 11: Privacy

   

  De verantwoordelijke voor de verwerking, Fleur Hermans respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

   

  De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: [doel waarvoor de gegevens worden verwerkt specifiëren, zoals bv. de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden].

  • Het verwerken van bestellingen;
  • Versturen van nieuwsbrieven;
  • De uitvoering van de afgesloten overeenkomst;

   

  U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Fleur Hermans (Rand, Statielei 26,2640 Mortsel, [email protected]) gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

   

  Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.


  De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Rand heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

   
  Rand houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

   

  Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op [email protected]

   

  Artikel 12: Gebruik van cookies

   

  Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

   

  De soorten cookies:

  ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

   

  ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

   

  Deze site maakt gebruik van ‘First party cookies’ en ‘Third Party Cookies’.

   

  U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

  Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

   

  U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

   

  Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

   

  Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


  Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

  Het nalaten op gelijk welk moment door Rand om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

   

  Artikel 14: Wijziging voorwaarden


  Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Rand. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


  Artikel 15: Bewijs


  De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

  Rand heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via https://www.unizo.be/uw-webshop-juridisch-waterdicht-dankzij-het-unizo-e-commercelabel.

   

  Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen


  Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

   

  De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

  Inloggen

  Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

  vergelijk0

  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »